Parc Eòlic Pinós
Procés administratiu Més informació accedir
Santuari amb molins
 

El procediment administratiu ha anat fent el seu curs paral·lelament a les negociacions. Vet aquí el resum cronològic de la informació rellevant:

26-05-05 - Sol·licitud d’autorització administrativa del Parc Eòlic Pinós presentat per ENDESA CyR SAU directament al Departament Treball i Industria de Lleida.

23-05-05 - Sol·licitud de llicència ambiental. L'empresa presenta el Projectet i l'Estudi d'impacte ambiental a l'Ajuntament de Pinós.

03-01-06 - Anunci d'informació púbica al Diari Oficial de la Generalitat, DOG nº 4543.

04-07-06 - Declaració d’impacte ambiental, emissió d'informe favorable a per part de la Ponència Ambiental de Parcs Eòlics

07-08-06 - Resolució d'autorització administrativa del Departament de Treball i Indústria, al DOG nº 4692. En 2 anys, el 19-07-08, el Parc eòlic ha d'estar en funcionament. Ja només falta el permís d'obres de l'Ajuntament i l'aprovació d'Urbanisme perquè la construcció del Parc pugui començar.

4-10-06 - ENDESA presenta una proposta de Conveni que regula els tractes i compensacions entre l'empresa i l'Ajuntament. Aquest Conveni és obert a esmenes pel que fa al redactat, però és definitiu pel que fa a les negociacions i quantitats pactades.

 • Llicència d’obres, activitat i apertura de les instal·lacions:

398.000 euros (tres-cents noranta-vuit mil)

 • Impost d’activitats econòmiques (IAE). Segons Real Decret legislatiu 1175/1990 s’aplicaran 72 cèntims d’euro per cada Kw. de potència.

850 Kw * 0.72 = 612 euros per aerogenerador i any.

 • Altres compensacions.
  • Partida única de 150.000 euros en el moment de “puesta en marcha” de les instal·lacions, o be
  • 20.000 euros anuals durant els 15 primers anys.

L'empresa promotora es compromet a realitzar totes les gestions oportunes perquè durant els períodes de construcció, muntatge i posterior explotació del part eòlic , els habitants de Pinós i d’altres municipis "colindantes" obtinguin tracte preferencial en la cobertura dels llocs de treball.

4-10-06 - Ple de l'Ajuntament de Pinós en que es decideix la data 11-11-06 per convocar una sessió informativa sobre el Parc Eòlic Pinó i obrir el període d'informació veïnal.

11-11-06 - Convocatoria de Reunió Informativa. L'Ajuntament exposa als veïns la informació tècnica del projecte en curs i explica l’estat actual de les negociacions amb l’empresa ENDESA CyR S.A.U. Seguidament, previ torn de precs i preguntes, es demana l'opinió d'aquelles persones empadronades i amb propietats al municipi, amb el següent resultat:

 •  120 vots en contra
 •  30 a favor
 •  8 en blanc
 •  i 1 nul, al projecte d' instal·lació d'un parc eòlic a Pinós.

01-12-06 - Final del periode de 20 dies per al·legacions en motiu de l'exposició pública i veïnal del projecte.

??-12-06 - Permis d'Obres (o no, i per quins MOTIUS) atorgat en decisió plenaria de l'Ajuntament, l'últim requisit per a la definitiva construcció del Parc Eòlic Pinós. Tot seguit s'ha d'enviar el Projecte a la Comissió d'Urbanisme que pertoqui donat que es tracta d'una construcció en sòl rústic.