Parc Eòlic Pinós
Projecte Més informació accedir
Santuari amb molins
 

El mes de maig de 2005 ENDESA Cogeneración y Renovables S.A.U. presenta a l'Ajuntament de Pinós el projecte PARQUE EÓLICO PINÓS. Podeu consultar una síntesis d'aquest projecte al document Parque Eólico Pinós, on hi ha també un inventari ambiental amb l'anàlisi d'impactes i la previsió en mesures correctores i desmantellament del parc. L'annex cartogràfic és a part. La descripció del projecte diu així:

El parc eòlic objecte del present estudi consta de 42 màquines tipus GAMESA G-58 de 850 kw de potència nominal, amb una potència instal·lada de 35,7 Mw.

L'emplaçament previst per al parc eòlic es localitza a la comarca del Solsonès, al llindar entre les provincies de Lleida i Barcelona, ocupant el centre geogràfic de Catalunya. El projecte es situa a la Serra de Pinós, petita elevació muntanyosa situada al centre de la Depressió Central Catalana, ubicant-se l'emplaçament a una altitud que oscil·la entre 928 i 733 metres sobre el nivell del mar.

El parc eòlic es troba enclavat al terme municipal de Pinós, al nord d'aquest nucli de població.

A l'emplaçament s'hi accedeix per la carretera local que comunica els pobles d'Ardèvol i Pinós, a l'altura del Santuari de Pinós. A partir d'aquest accés serà necessari obrir els camins de servei del parc, que sumaran 7.300 m. La seva amplada serà de 5 metres (cunetes incloses).

Les plataformes de muntatge dels aerogeneradors seran de 15 x 25 m. llevat de les situades al final del vial, que seran de 30 x 25 m. Al voltant s'hi habilitaran zones d'abastiment de materials de 4 m. d'amplada. La superfície afectada durant les obres per la cimentació del aerogeneradors s'estima en 24 x 24 m. essent d'uns 144 m2 la corresponent a l'ocupació permanent (fonament). Les línies elèctriques internes es disposaran enterrades paral·lelament als camins de servei.

La subestació elèctrica estarà dotada d'un edifici de servei auxiliar, al qual s'instal·laran tots els armaris de control, telecomandament i comunicacions del parc eòlic. Les dimensions en planta que ocuparan aquests elements seran aproximandament de 52 x 35 m.

La línia elèctrica d'evacuació de l'energia no ha estat contemplada en el present Estudi d'Impacte Ambiental, havent-ne d'el·laborar i tramitar un altre de forma independent.

Per tant, 42 molins de vent capaços de generar 35,7 Mw d'electricitat, suficients per abastir ... famílies i evitar l'equivalent de ... tonelades de CO2 alliberades a l'atmosfera. El pressupost total és de 37.310.000 euros.

La ubicació original d'aquests molins s'ha variat perquè l'empresa promotora va presentar noves coordenades d'acord a contractes signats amb els propietaris afectats. Aquest document es pot consultar a l'informe aprovat per la Ponència Ambiental. El resum del nombre d'aerogeneradors que pertoquen definitivament a cada finca segons el cadastre és aquest: 14 al Soler de Sangrà, 7 a Fornells, 6 a cal Cuca, 3 a la Casanova del Santuari i a l'Hostal de Pinós, 2 a Pessarrodona, a Castellanes i a Auqués, i 1 a Montconill, a Sangrà i a Torrededia. Aquests on els mapes definitius 1, 2, 3 i 4.

Un altre Informe Complementari presentat per ENDESA a requeriment del Departament de Medi Ambient i Habitatge, insisteix en la tria del model d'aerogenerador per motius paissatgístics i topogràfics. Diu així:

A l'Estudi d'Impacte Ambiental presentat s'indicava que la opció per un nombre més petit d'aerogeneradors de mida més gran havia estat valorada amb cura des del punt de vista paissatgístic, considerant-la no adecuada per l'elevada visibilitat de l'emplaçament seleccionat, que anul·laria els avantatges medioambientals de reduir el nombre de màquines.

Efectivament, l'emplaçament del parc eòlic presenta unes característiques paissatgístiques de certa singularitat, havent valorat la seva qualitat com a "mitja" i la fragilitat visual adquirira pel projecte com a "alta", destacant l'especial personalitat que atorga al marc escènic la presència del Santuari de Pinós.

El model G58 seleccionat, de 850 kw de potència nominal, i un model de majors dimensions, com per exemple el G87 de 2Mw (habitualment utilitzat pel promotor en emplaçaments adequats), presenten les següents característiques:

Dimensions
G58
G87
Altura de la torre 55-65 m. 67-100 m.

Diàmetre del rotor

58 m. 86,6 m.
Longitud de les pales 28,3 m. 42,3 m.

Per tant les dimensions suposen una diferència significatica, que repercuteix directament a l'accés visual que presenten les instal:lacions respecte als punts d'observació a l'entorn.

A més de la major afectació visual, la comparació entre aquests dos models en ternes d'impacte sobre el medi recau en les superfícies d'ocupació necessàries. Així, els 15 x 25 m. de plataforma de muntatge per al model G58 passarien a ser de 44 x 44 m per al G87. L'accidentalitat de les costes i la carena de la Serra de Pinós obliga a optar per models d'aerogeneradors de dimensions relativament petites, que redueixin la magnitud del moviment de terres necessari.

El mateix informe detalla que els camins a obrir només són dos trams perquè s'aprofiten vials existents. Un és per accedir als aerogeneradors del 10 al 23 i l'altre un accés nou de 500 metres de llargada que s'obriria 400 metres abans d'arribar al Santuari venint de Su per accedir als molins d'aquesta banda sense haver de passar per l'Estudi (parc de bombers).

Pel que fa a la contaminació acústica, l'efecte del parc eòlic sobre la zona de sensibilitat "alta" (masies i nuclis) és considera "Compatible": a 160 metres en horari nocturn i 50 metres en horari diurn. Reconeix l'empresa, no obstant, que l'efecte de l'aerogenerador nº 2 sobre cal Llobet és "Sever".

Amb tot, en aquests informes es suprimeixen d'entrada 3 aerogeneradors per estar a menys de 500 metres del Santuari i 2 més (de 47 molins inicials) del final de línia pel cantó de Fornells, on el pendent del terreny ho desaconsellava. L'Ajuntament de Pinós, per la seva banda, ha fet el·laborar un Informe Tècnic alternatiu sobre l'impacte dels aerogeneradors 1 i 2, on es considera incompatible la seva ubicació amb les infraestructures i edificacions més properes (l'Estudi, les dues antenes de comunicacions, la torre de guaita i cal Llobet). En qualsevol cas, l'Ajuntament preveu no donar llicència d'obres per a aquests dos molins a l'emplaçament assignat.

Endesa també ha fet entrega a l'Ajuntament d'un DVD promocional, amb vistes virtuals del parc: 1, 2, 3, 4 i 5.

De la línia elèctrica d'evacuació l'empresa no ha presentat encara el projecte, tant sols un mapa ortofoto de la previsible ubicació de les torres d'alta tensió i uns rumors del que podrien cobrar els propietaris afectats per cada una i en un sol pagament.